fbpx

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych przez Akademia Mistrzostwa Sportowego Rekreacji i Turystyki im. Sławomira Szymczaka Wydział Edukacji Sportowej Sławomir Szymczak z siedzibą 56-320 Czeszyce 11.
Definicje pojęć użytych w Regulaminie.
Organizator – Akademia Mistrzostwa Sportowego Rekreacji i Turystyki im. Sławomira Szymczaka Wydział Edukacji Sportowej Sławomir Szymczak z siedzibą 56-320 Czeszyce 11, zarejestrowana w rejestrze CEIDG pod numerem NIP 5632059591 telefon 733 10 10 90, e-mail: [email protected]

Strona internetowa – prowadzony przez Organizatora serwis pod adresem www.ams.edu.pl, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o organizowanych Kursach lub Szkoleniach, zapisać się na Kurs lub Szkolenie oraz zawrzeć Umowę o świadczenie usługi szkoleniowej.

Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej 16 lat, która zapisała się  na Kurs lub Szkolenie organizowane przez Organizatora.

Konsument – Uczestnik, który zapisał się na Kurs lub Szkolenie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Szkolenie –  obejmuje przeprowadzenie wykładu lub zajęć praktycznych po ukończeniu których Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu.

Kurs – obejmuje przeprowadzenie wykładu lub zajęć praktycznych, zakończone odbyciem egzaminu potwierdzającego uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu objętego przedmiotem kursu.

Infolinia – centrum obsługi telefonicznej, dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na Stronie internetowej, za pośrednictwem którego może uzyskać od Organizatora informacje o organizowanych przez niego Kursach i Szkoleniach, zasadach zapisywania się na Kursy i Szkolenia, sposobie odstąpienia od umowy oraz procedurze reklamacyjnej. Infolinia jest czynna  w dni robocze w  godzinach 9:00 – 14:00

Dzień roboczy– dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych określonych w ustawie z dnia  18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28  z poźn. zm.).

Umowa na świadczenie usługi szkoleniowej– umowa, której przedmiotem jest przeprowadzenie przez Organizatora Kursu lub Szkolenia na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej zawierana jest za pośrednictwem Strony internetowej przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail).
Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej jest zawierana w języku polskim.
Do współpracy ze Stroną internetową wymagane jest posiadanie urządzenia podłączonego do internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera. Zaleca się używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek. Do otrzymywania od Organizatora informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) konieczne jest posiadanie przez Uczestnika aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).
Organizator w ramach prowadzonej Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie dostępu do Strony internetowej oraz przesyłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
Organizator posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do organizowania Kursów i Szkoleń.
II. Szkolenia i Kursy

 

Informacje dotyczące organizowanych przez Organizatora Kursów lub Szkoleń znajdują się na Stronie internetowej i obejmują:
·         program Kursu lub Szkolenia;

·         terminy i lokalizacje w jakich będzie organizowany Kurs lub Szkolenie;

·         listę osób prowadzących spośród których Organizator wybierze osobę prowadzącą Kurs lub Szkolenie;

·         zakres świadczeń objętych ceną za Kurs lub Szkolenie;

·         cena Kursu lub Szkolenia.

Liczba miejsc dla osób uczestniczących w Kursie lub Szkoleniu jest ograniczona. O uczestnictwie w Kursie lub Szkoleniu decyduje kolejność zapisów.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu kończącego Kursu jest zrealizowanie przez Uczestnika całego programu Kursu.
Warunkiem zorganizowania się Kursu lub Szkolenia jest zgłoszenie się określonej przez Organizatora minimalnej liczby osób uczestniczących w Kursie lub w Szkoleniu.
W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych osób do udziału w Kursie lub w Szkoleniu, Organizator ma prawo odwołać przeprowadzenie Kursu lub Szkolenia. W takim przypadku Organizatorowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Uczestnikiem Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Oświadczenie zostanie wysłane do Uczestnika na adres jego poczty elektronicznej, nie później niż 3 dni przed zaplanowanym terminem Szkolenia lub Kursu. W przypadku złożenia przez Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej uważa się taką umowę za niezawartą. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi całą otrzymaną cenę w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Jednocześnie Organizator może zaproponować Uczestnikowi odbycie Kursu lub Szkolenia w innym terminie lub lokalizacji. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zainteresowania udziałem w Kursie lub w Szkoleniu w innym terminie lub lokalizacji, strony zawrą nową Umowę o świadczenie usługi szkoleniowej, a podlegająca zwrotowi cena, za zgodą Uczestnika, zostanie zaliczona przez Organizatora na poczet płatności ceny z tytułu zawarcia nowej Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.
III. Warunki składania zgłoszeń, zawarcie umowy i jej realizacja.

 

W celu uczestnictwa w Kursie lub w Szkoleniu konieczne jest dokonanie wyboru Kursu lub Szkolenia oraz zawarcie Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.
Zawarcie Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje za pośrednictwem Strony internetowej przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail).
W celu zapisania się na Kurs lub Szkolenie konieczne jest wypełnienie karty zgłoszenia znajdującej się na Stronie internetowej, poprzez:
·         dokonanie wyboru rodzaju Kursu lub Szkolenia;

·         dokonanie wyboru daty Kursu lub Szkolenia;

·         wskazanie miejsca, w jakim ma odbywać się Kurs lub Szkolenie;

·         podanie danych osobowych Uczestnika: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, miejsce zamieszkania, wiek, (w przypadku osób niepełnoletnich  adres poczty elektronicznej do przedstawiciela ustawowego).

W przypadku, gdy Uczestnikiem Kursu lub Szkolenia ma być osoba niepełnoletnia do potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej konieczne jest dostarczenie Organizatorowi pisemnej zgody jej przedstawiciela ustawowego, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Kursu lub Szkolenia. Jeżeli zgoda przedstawiciela ustawowego nie zostanie dostarczona, Organizator powiadomi przedstawiciela ustawowego Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej o obowiązku przedłożenia jego pisemnej zgody na udział Uczestnika w Kursie lub w Szkoleniu do momentu rozpoczęcia Kursu lub Szkolenia. Jeżeli zgoda przedstawiciela ustawowego Uczestnika nie zostanie dostarczona w tym terminie, Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej traci ważność, a Organizator zwróci całą otrzymaną cenę z tytułu zawarcia umowy.
Wszystkie ceny Usług podane na Stronie internetowej są wyrażone w złotych i są cenami brutto.
Wiążąca jest cena widniejąca przy opisie Kursu lub Szkolenia w momencie zapisywania się przez Uczestnika na Kurs lub Szkolenie.
Przyjmowanie przez Organizatora zapisów na Kurs lub Szkolenie kończy się na 4 dni przed terminem, w jakim ma się ono odbyć.
Przed zapisaniem się na Kurs lub Szkolenie osoba zainteresowana udziałem w nim potwierdza, że zapoznała się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
Zapisanie się przez Uczestnika na Kurs lub Szkolenie nie gwarantuje udziału w nim.
Zapisanie się na Kurs lub Szkolenie za pośrednictwem Strony internetowej następuje z momentem kliknięcia przez osobę zainteresowaną ikony „zapisuję się i zapłacę” i stanowi równocześnie złożenie oferty zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej dotyczącej wybranego przez siebie Kursu lub Szkolenia. Oferta wiążę Uczestnika przez okres jednego dnia roboczego od daty złożenia oferty.
W sytuacji, gdy nie ma już wolnych miejsc w wybranym przez Uczestnika Kursie lub Szkoleniu Organizator poinformuje o tym Uczestnika, w terminie jednego dnia roboczego, wskazując alternatywne terminy i lokalizacje tego samego Kursu lub Szkolenia, na które są wolne miejsca. Jeżeli osoba będzie zainteresowania udziałem w którymś z zaproponowanych przez Organizatora Kursów lub Szkoleń, będzie mogła ponownie wszcząć procedurę zapisania się na Kurs lub Szkolenie.

Uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć przesłać wypełniony kwestionariusz osobowy na adres e-mail [email protected], który dostępny jest na Stronie internetowej oraz posiadać dowód osobisty w celu zweryfikowania osoby uczestniczącej w Kursie lub w Szkoleniu.
Warunkiem udziału Uczestnika w Szkoleniu lub Kursie jest zapłata Organizatorowi całej ceny przed rozpoczęciem Kursu lub Szkolenia. W celu potwierdzenia zapłaty ceny Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia przed rozpoczęciem zajęć osobie prowadzającej Kurs lub Szkolenie dokumentu potwierdzającego złożenie dyspozycji płatności całej ceny lub pokwitowania dokonania płatności ceny w siedzibie Organizatora.
Rozpoczęcie udziału przez Konsumenta w Kursie lub w Szkoleniu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, o którym mowa w pkt VI Regulaminu, może nastąpić wyłącznie na jego wyraźne żądanie, złożone Organizatorowi w formie pisemnej przed rozpoczęciem Kursu lub Szkolenia. Jeżeli w takim przypadku Konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia Kursu lub Szkolenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim obowiązany jest do zapłaty części ceny za zrealizowany przez Organizatora zakres świadczeń objętych programem Kursu lub Szkoleniu do czasu odstąpienia od umowy. Kwota ceny zostanie obliczona proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych przez Organizatora świadczeń objętych programem Kursu lub Szkolenia.
Brak udziału przez Uczestnika w Kursie lub w Szkoleniu nie stanowi podstawy do domagania się od Organizatora zwrotu zapłaconej ceny.
IV. Sposób i termin zapłaty ceny oraz skutki braku uregulowania ceny w terminie

 

W związku z zawarciem Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi.
Zapłata ceny powinna nastąpić w następujący sposób:
zaliczka w kwocie 20% pełnej kwoty kursu w terminie 2 dni od daty zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, nie później jednak niż na 4 dni przed datą odbycia Kursu lub Szkolenia;
pozostała część wynagrodzenia płatna jest nie później niż na 4 dni przed terminem Kursu lub Szkolenia, który jest przedmiotem Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.
W przypadku, gdy Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej zostanie zawarta na mniej niż 5 dni przed datą Kursu lub Szkolenia, Uczestnik zobowiązany jest zapłacić całą cenę nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem Kursu lub Szkolenia, bez obowiązku zapłaty zaliczki.
Obowiązek zapłaty zaliczki nie dotyczy Kursów lub Szkoleń, których cena nie przekracza 150zł.
Uczestnik z tytułu zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej może dokonywać płatności całości ceny lub zaliczki, o której mowa w pkt. IV w formie:
a.       przelewu bankowego na rachunek bankowy Organizatora wskazany na Stronie Internetowej. W poleceniu przelewu Uczestnik zobowiązany jest wskazać: swoje imię i nazwisko, rodzaj Kursu lub Szkolenia, jego lokalizację i termin;

b.       kartą płatniczą lub e-przelewem. Rozliczenia transakcji kartą lub przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem płatności internetowych.

W przypadku braku zapłaty w terminie zaliczki, Organizator powiadomi Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej o braku płatności zaliczki i wezwie go do uregulowania należności w terminie 2 dni. Jeżeli dodatkowy termin płatności zaliczki przypada na mniej niż 4 dni przed datą odbycia Kursu lub Szkolenia zastosowanie ma pkt IV Regulaminu.
Organizator będzie uprawniony odstąpić od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, jeżeli mimo wyznaczenia dodatkowego terminu Uczestnik nie ureguluje zaliczki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie przesłane na jego adres poczty elektronicznej.
W przypadku braku zapłaty przez Uczestnika całej ceny w terminie, Organizator wezwie Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej do uregulowania całej ceny do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Kursu lub Szkolenia.
W przypadku, gdy Uczestnik nie zapłaci całej ceny do dnia poprzedzającego rozpoczęcia Kursu lub Szkolenia, Organizator ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej do momentu rozpoczęcia Kursu lub Szkolenia, chyba że Uczestnik potwierdzi uiszczenie ceny na zasadach określonych w Regulaminie.
W przypadku odstąpienia przez Organizatora od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej z powodu nie uiszczenia przez Uczestnika w terminie zaliczki lub całej ceny, Organizator zobowiązany jest do zwrotu Uczestnikowi otrzymanych z tego tytułu płatności.
V. Odpowiedzialność za wykonanie usługi. Procedura reklamacyjna.

 

Organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia Kursu lub Szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową o świadczenie usług szkoleniowych.
Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika z tytułu rękojmi na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jeżeli przeprowadzony Kurs lub Szkolenie ma wadę.
Uczestnik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]
Uczestnik składając reklamację powinien wskazać co najmniej: swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, jakiego Kursu lub Szkolenia dotyczy reklamacja, określić wady lub zastrzeżenie dotyczące realizacji Kursu lub Szkolenia oraz jakie  żądanie (roszczenie) zgłasza do Organizatora z tytułu wniesionej reklamacji. Zamieszczenie powyższych informacji w reklamacji ma na celu wyłącznie ułatwienie jej rozpoznania oraz umożliwienie podjęcia szybszej decyzji Organizatora w sprawie jej rozpatrzenia. Brak podania powyższych informacji nie ma wpływu na treść rozstrzygnięcia reklamacji.
Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. Decyzja Organizatora w sprawie rozpoznania reklamacji zostanie przesłana Uczestnikowi na adres jego poczty elektronicznej.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Uczestnik może skorzystać z usługi Infolinii.
VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej zawartej na odległość bez podania przyczyny.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone Organizatorowi w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli zostało ono wysłane Organizatorowi przed upływem wskazanego terminu.
Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, jeżeli Organizator przeprowadził za jego wyraźną zgodą Kurs lub Szkolenie.
Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu może być sformułowane w dowolny sposób, jednak z jego treści powinna wynikać wola jednoznacznego odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Oświadczenie powinno wskazywać imię i nazwisko Konsumenta oraz wskazanie rodzaj Szkolenia lub Kursu oraz daty i miejsca, w którym się miało odbyć. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej również podpis osoby składającej oświadczenie.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać do Organizatora na adres e-mail: [email protected]
W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej uważa się ją za niezawartą.
Organizator zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi, który odstąpił na zasadach określonych w niniejszym punkcie Regulaminu od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej całą otrzymaną cenę, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przez Organizatora przelewem na rachunek bankowy Uczestnika, z którego dokonał on płatności, chyba że wskaże on na piśmie inny rachunek, na który ma być dokonana płatność.
VII.  Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogę elektroniczną w ramach Strony internetowej

 

Organizator zobowiązany jest podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Strony internetowej.
Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Strony internetowej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni. O rozstrzygnięciu reklamacji osoba składająca reklamacja zostanie powiadomiona na wskazany przez siebie adres lub adres poczty elektronicznej. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że niniejsze postanowienie Regulaminu nie stosują się do reklamacji składanych przez Uczestnika dotyczących realizacji Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.
Na żądanie Uczestnika Organizator zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Strony internetowej.
VIII. Prawa autorskie i pokrewne

 

Strona internetowa jest chroniona prawem autorskim.
Organizator jest właścicielem lub licencjobiorcą materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
Organizator upoważnia Uczestnika do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na Stronie internetowej jedynie w celu zapoznania się z prezentacją oferowanych przez Organizatora Szkoleń i Kursów oraz w celu zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie określonym w Regulaminie.
Uczestnik nie może bez zgody Organizatora lub licencjodawcy korzystać z materiałów zawartych na Stronie internetowej dla celów komercyjnych.
Logo i nazwy Organizatora oraz znaki towarowe umieszczone na Stronie internetowej są prawnie chronione.
Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych praw będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.
IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Konsument ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej
Konsument ma prawo zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Organizatorem,
Konsument ma prawo uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Organizatorem do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie   internetowej: http://www.uokik.gov.pl

X. Zgoda na wykorzystanie wizerunku.

Wyrażam dobrowolną nieodwołalną zgodę na rejestrację i utrwalanie mojego wizerunku w ramach rejestracji fotograficznej i/lub audio i/lub wideo przebiegu i działań organizowanych w ramach kursu lub szkolenia, a także na wykorzystanie wszelkich materiałów, na których utrwalono w tych okolicznościach mój wizerunek, dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych i promocyjnych, w ramach jakiejkolwiek publikacji, w której zostanie wykorzystana dokumentacja i wyrażam zgodę na ich wykorzystanie w tym celu przez Akademię Mistrzostwa Sportowego, z siedzibą 56-320 Czeszyce 11, NIP 5632059591, na zasadzie wyłączności, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, z wyłączeniem prawa do wypowiedzenia udzielonych zgód i licencji zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z prawem do korzystania z przedmiotu praw w całości i we fragmentach na wszelkich znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 w zw. z art. 6 oraz art. 74 ust. 4 , a także 86 ust. 1 w/w ustawy, z prawem do przenoszenia tych uprawnień na osoby trzecie i udzielania sublicencji w pełnym zakresie nabytych praw.

XI. Postanowienia końcowe

 

Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej.
Regulamin jest częścią zawieranej Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie składania zapisu przez Uczestnika na Kurs lub Szkolenie.
W trakcie korzystania ze Strony internetowej nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawartych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów o świadczenie usług szkoleniowych między Organizatorem a Uczestnikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.
Dodatkowych informacji na temat różnych aspektów zamówienia i jego realizacji zawiera dział FAQ (Najczęściej zadawane pytania) dostępny na Stronie internetowej.  Szczegółowe informacje udzielane są również poprzez kontakt pod numerem telefonu: 733 10 10 90 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie internetowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na Stronie internetowej. Zapisy na Kursy lub Szkolenia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zapisu na Kurs lub Szkolenie. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Uczestników, które nabyli przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu.
Regulamin obowiązuje od dnia 05.04.2017 r

Najnowsze wpisy na naszym blogu

By / 02 stycznia 2020

Trening funkcjonalny – sposób na wzmocnienie ciała i poprawę kondycji

Trening funkcjonalny to coś więcej niż tylko zwykłe ćwiczenia. Można śmiało powiedzieć, że jest to nowoczesna i przyszłościowa forma aktywności fizycznej,która wyróżnia się na tle innych, użytecznością ćwiczeń, a także naśladowaniem ruchów wykonywanych podczas codziennych czynności. Dzięki temu poszczególne grupy mięśni współdziałają ze sobą, zwiększając przy okazji naszą koordynację ruchową oraz gibkość.. Na tle innych […]

By / 27 grudnia 2019

Bezpieczny trening – kurs pierwszej pomocy

Każdy, kto trenuje, bez wahania zgodzi się z popularnym powiedzeniem, że „sport to zdrowie”. I choć aktywność fizyczna to fascynująca przygoda i wciągająca pasja, która pozwala przekraczać własne granice i zdobywać szczyty, niesie za sobą także duże ryzyko urazów i kontuzji. Należy pamiętać, że do wypadku może dojść wszędzie, zarówno na sali treningowej, siłowni, macie, […]

By / 19 grudnia 2019

Na czym polega psychologia sportu?

Według ogólnodostępnej definicji: „psychologia sportu zajmuje się wykorzystaniem teorii, zasad i technik zaczerpniętych z psychologii, w celu poprawy osiągnięć oraz rozwoju osobistego osób uprawiających ćwiczenia fizyczne i sport”. Jest to dość ogólny opis, który naszym zdaniem ma dużo głębsze znaczenie. Postaramy się nieco bardziej przybliżyć Wam ten temat. Czym jest psychologia sportu? Wraz z popularyzacją […]

Akademia Mistrzostwa Sportowego

Akredytowana przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Trenerów Personalnych
we Wrocławiu

pn-pt 9:00 - 15:00

contact img

Porozmawiajmy,
jesteśmy tu by Ci pomóc!

    Napisz do nas

    Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to tylko możliwe.