fbpx

Kurs na trenera personalnego - Terminarz

Czerwiec 2020

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Kraków

06.06.2020 - 28.06.2020

za 8 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Katowice

06.06.2020 - 28.06.2020

za 8 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Wrocław

06.06.2020 - 28.06.2020

za 8 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Poznań

06.06.2020 - 28.06.2020

za 8 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Warszawa

06.06.2020 - 28.06.2020

za 8 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Łódź

06.06.2020 - 28.06.2020

za 8 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Lublin

06.06.2020 - 28.06.2020

za 8 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Białystok

06.06.2020 - 28.06.2020

za 8 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Gdańsk

06.06.2020 - 28.06.2020

za 8 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Szczecin

06.06.2020 - 28.06.2020

za 8 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Katowice

15.06.2020 - 21.06.2020

za 17 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Wrocław

15.06.2020 - 21.06.2020

za 17 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Poznań

15.06.2020 - 21.06.2020

za 17 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Warszawa

15.06.2020 - 21.06.2020

za 17 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Łódź

15.06.2020 - 21.06.2020

za 17 dni

1390zł

9:00 - 14:00

Kurs na trenera personalnego

LIVE ONLINE

15.06.2020 - 21.06.2020

za 17 dni

790zł

9:00 - 14:00

Kurs na trenera personalnego

LIVE ONLINE + stacjonarnie

15.06.2020 - 21.06.2020

za 17 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Koszalin

22.06.2020 - 28.06.2020

za 24 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Kraków

22.06.2020 - 28.06.2020

za 24 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Lublin

22.06.2020 - 28.06.2020

za 24 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Białystok

22.06.2020 - 28.06.2020

za 24 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Gdańsk

22.06.2020 - 28.06.2020

za 24 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Szczecin

22.06.2020 - 28.06.2020

za 24 dni

1390zł

Lipiec 2020

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Kraków

04.07.2020 - 26.07.2020

za 36 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Katowice

04.07.2020 - 26.07.2020

za 36 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Wrocław

04.07.2020 - 26.07.2020

za 36 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Poznań

04.07.2020 - 26.07.2020

za 36 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Warszawa

04.07.2020 - 26.07.2020

za 36 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Łódź

04.07.2020 - 26.07.2020

za 36 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Lublin

04.07.2020 - 26.07.2020

za 36 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Białystok

04.07.2020 - 26.07.2020

za 36 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Gdańsk

04.07.2020 - 26.07.2020

za 36 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Szczecin

04.07.2020 - 26.07.2020

za 36 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Koszalin

04.07.2020 - 26.07.2020

za 36 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Katowice

13.07.2020 - 19.07.2020

za 45 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Wrocław

13.07.2020 - 19.07.2020

za 45 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Poznań

13.07.2020 - 19.07.2020

za 45 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Warszawa

13.07.2020 - 19.07.2020

za 45 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Łódź

13.07.2020 - 19.07.2020

za 45 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Koszalin

20.07.2020 - 26.07.2020

za 52 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Kraków

20.07.2020 - 26.07.2020

za 52 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Lublin

20.07.2020 - 26.07.2020

za 52 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Białystok

20.07.2020 - 26.07.2020

za 52 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Gdańsk

20.07.2020 - 26.07.2020

za 52 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Szczecin

20.07.2020 - 26.07.2020

za 52 dni

1390zł

Sierpień 2020

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Kraków

01.08.2020 - 30.08.2020

za 64 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Katowice

01.08.2020 - 30.08.2020

za 64 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Wrocław

01.08.2020 - 30.08.2020

za 64 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Poznań

01.08.2020 - 30.08.2020

za 64 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Warszawa

01.08.2020 - 30.08.2020

za 64 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Łódź

01.08.2020 - 30.08.2020

za 64 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Lublin

01.08.2020 - 30.08.2020

za 64 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Białystok

01.08.2020 - 30.08.2020

za 64 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Gdańsk

01.08.2020 - 30.08.2020

za 64 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Szczecin

01.08.2020 - 30.08.2020

za 64 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Katowice

17.08.2020 - 23.08.2020

za 80 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Wrocław

17.08.2020 - 23.08.2020

za 80 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Poznań

17.08.2020 - 23.08.2020

za 80 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Warszawa

17.08.2020 - 23.08.2020

za 80 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Łódź

17.08.2020 - 23.08.2020

za 80 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Kraków

24.08.2020 - 30.08.2020

za 87 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Lublin

24.08.2020 - 30.08.2020

za 87 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Białystok

24.08.2020 - 30.08.2020

za 87 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Gdańsk

24.08.2020 - 30.08.2020

za 87 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Szczecin

24.08.2020 - 30.08.2020

za 87 dni

1390zł

Wrzesień 2020

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Kraków

05.09.2020 - 27.09.2020

za 99 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Katowice

05.09.2020 - 27.09.2020

za 99 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Wrocław

05.09.2020 - 27.09.2020

za 99 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Poznań

05.09.2020 - 27.09.2020

za 99 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Warszawa

05.09.2020 - 27.09.2020

za 99 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Łódź

05.09.2020 - 27.09.2020

za 99 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Lublin

05.09.2020 - 27.09.2020

za 99 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Białystok

05.09.2020 - 27.09.2020

za 99 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Gdańsk

05.09.2020 - 27.09.2020

za 99 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Szczecin

05.09.2020 - 27.09.2020

za 99 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Koszalin

05.09.2020 - 27.09.2020

za 99 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Katowice

14.09.2020 - 20.09.2020

za 108 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Wrocław

14.09.2020 - 20.09.2020

za 108 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Poznań

14.09.2020 - 20.09.2020

za 108 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Warszawa

14.09.2020 - 20.09.2020

za 108 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Łódź

14.09.2020 - 20.09.2020

za 108 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Koszalin

21.09.2020 - 27.09.2020

za 115 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Kraków

21.09.2020 - 27.09.2020

za 115 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Lublin

21.09.2020 - 27.09.2020

za 115 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Białystok

21.09.2020 - 27.09.2020

za 115 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Gdańsk

21.09.2020 - 27.09.2020

za 115 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Szczecin

21.09.2020 - 27.09.2020

za 115 dni

1390zł

Październik 2020

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Kraków

03.10.2020 - 25.10.2020

za 127 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Katowice

03.10.2020 - 25.10.2020

za 127 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Wrocław

03.10.2020 - 25.10.2020

za 127 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Poznań

03.10.2020 - 25.10.2020

za 127 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Warszawa

03.10.2020 - 25.10.2020

za 127 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Łódź

03.10.2020 - 25.10.2020

za 127 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Lublin

03.10.2020 - 25.10.2020

za 127 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Białystok

03.10.2020 - 25.10.2020

za 127 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Gdańsk

03.10.2020 - 25.10.2020

za 127 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Szczecin

03.10.2020 - 25.10.2020

za 127 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Katowice

12.10.2020 - 18.10.2020

za 136 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Wrocław

12.10.2020 - 18.10.2020

za 136 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Poznań

12.10.2020 - 18.10.2020

za 136 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Warszawa

12.10.2020 - 18.10.2020

za 136 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Łódź

12.10.2020 - 18.10.2020

za 136 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Kraków

19.10.2020 - 25.10.2020

za 143 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Lublin

19.10.2020 - 25.10.2020

za 143 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Białystok

19.10.2020 - 25.10.2020

za 143 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Gdańsk

19.10.2020 - 25.10.2020

za 143 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Szczecin

19.10.2020 - 25.10.2020

za 143 dni

1390zł

Listopad 2020

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Kraków

07.11.2020 - 29.11.2020

za 163 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Katowice

07.11.2020 - 29.11.2020

za 163 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Wrocław

07.11.2020 - 29.11.2020

za 163 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Poznań

07.11.2020 - 29.11.2020

za 163 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Warszawa

07.11.2020 - 29.11.2020

za 163 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Łódź

07.11.2020 - 29.11.2020

za 163 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Lublin

07.11.2020 - 29.11.2020

za 163 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Białystok

07.11.2020 - 29.11.2020

za 163 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Gdańsk

07.11.2020 - 29.11.2020

za 163 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Szczecin

07.11.2020 - 29.11.2020

za 163 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Koszalin

07.11.2020 - 29.11.2020

za 163 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Katowice

16.11.2020 - 22.11.2020

za 172 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Wrocław

16.11.2020 - 22.11.2020

za 172 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Poznań

16.11.2020 - 22.11.2020

za 172 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Warszawa

16.11.2020 - 22.11.2020

za 172 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Łódź

16.11.2020 - 22.11.2020

za 172 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Koszalin

23.11.2020 - 29.11.2020

za 179 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Kraków

23.11.2020 - 29.11.2020

za 179 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Lublin

23.11.2020 - 29.11.2020

za 179 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Białystok

23.11.2020 - 29.11.2020

za 179 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Gdańsk

23.11.2020 - 29.11.2020

za 179 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Szczecin

23.11.2020 - 29.11.2020

za 179 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Kraków

28.11.2020 - 20.12.2020

za 184 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Katowice

28.11.2020 - 20.12.2020

za 184 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Wrocław

28.11.2020 - 20.12.2020

za 184 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Poznań

28.11.2020 - 20.12.2020

za 184 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Warszawa

28.11.2020 - 20.12.2020

za 184 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Łódź

28.11.2020 - 20.12.2020

za 184 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Lublin

28.11.2020 - 20.12.2020

za 184 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Białystok

28.11.2020 - 20.12.2020

za 184 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Gdańsk

28.11.2020 - 20.12.2020

za 184 dni

1390zł

63h, weekendowy

Kurs na trenera personalnego

Szczecin

28.11.2020 - 20.12.2020

za 184 dni

1390zł

Grudzień 2020

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Katowice

14.12.2020 - 20.12.2020

za 200 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Wrocław

14.12.2020 - 20.12.2020

za 200 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Poznań

14.12.2020 - 20.12.2020

za 200 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Warszawa

14.12.2020 - 20.12.2020

za 200 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Łódź

14.12.2020 - 20.12.2020

za 200 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Kraków

14.12.2020 - 20.12.2020

za 200 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Lublin

14.12.2020 - 20.12.2020

za 200 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Białystok

14.12.2020 - 20.12.2020

za 200 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Gdańsk

14.12.2020 - 20.12.2020

za 200 dni

1390zł

63h, tygodniowy

Kurs na trenera personalnego

Szczecin

14.12.2020 - 20.12.2020

za 200 dni

1390zł

Najnowsze wpisy na naszym blogu

By / 02 stycznia 2020

Trening funkcjonalny – sposób na wzmocnienie ciała i poprawę kondycji

Trening funkcjonalny to coś więcej niż tylko zwykłe ćwiczenia. Można śmiało powiedzieć, że jest to nowoczesna i przyszłościowa forma aktywności fizycznej,która wyróżnia się na tle innych, użytecznością ćwiczeń, a także naśladowaniem ruchów wykonywanych podczas codziennych czynności. Dzięki temu poszczególne grupy mięśni współdziałają ze sobą, zwiększając przy okazji naszą koordynację ruchową oraz gibkość.. Na tle innych […]

By / 27 grudnia 2019

Bezpieczny trening – kurs pierwszej pomocy

Każdy, kto trenuje, bez wahania zgodzi się z popularnym powiedzeniem, że „sport to zdrowie”. I choć aktywność fizyczna to fascynująca przygoda i wciągająca pasja, która pozwala przekraczać własne granice i zdobywać szczyty, niesie za sobą także duże ryzyko urazów i kontuzji. Należy pamiętać, że do wypadku może dojść wszędzie, zarówno na sali treningowej, siłowni, macie, […]

By / 19 grudnia 2019

Na czym polega psychologia sportu?

Według ogólnodostępnej definicji: „psychologia sportu zajmuje się wykorzystaniem teorii, zasad i technik zaczerpniętych z psychologii, w celu poprawy osiągnięć oraz rozwoju osobistego osób uprawiających ćwiczenia fizyczne i sport”. Jest to dość ogólny opis, który naszym zdaniem ma dużo głębsze znaczenie. Postaramy się nieco bardziej przybliżyć Wam ten temat. Czym jest psychologia sportu? Wraz z popularyzacją […]

Akademia Mistrzostwa Sportowego

Skarbowców 23a
budynek B2, pok. 319
53-025 Wrocław

pn-pt 9:00 - 14:00

contact img

Porozmawiajmy,
jesteśmy tu by Ci pomóc!

Napisz do nas

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to tylko możliwe.